fbpx

Общи условия

Общи условия

Общи условия

Предмет и цел е запознаването на потребителите с общите условия и правила за ползване на този уеб сайт, които уреждат правата на всички негови потребители. При използването на този уеб сайт, се счита, че се приемат всички условия. При закупуване или използване на продукти и/или услуги, Потребителят се съгласява, безрезервно приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила за ползване на сайта. Ако НЕ приемате  изброените по-долу условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Portokali.bg запазва правото си да променя цените на предлаганите стоки и/или услуги, по всяко време, без да е необходимо предварително да уведомява Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена по време на потвърждаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата в момента. 

Следим за навременното качване и актуализиране на цените и условията за покупка на всички публикувани стоки и услуги. При допуснати технически грешки в публикуването на продуктите запазваме правото си да откажем изпълнението на поръчката като не дължим обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен за да възстановим сумите, платени и/или депозирани от потребителя в техния пълен размер, ако има такива. 

Дефиниции:

– Продавач – Portokali.bg

– Сайт – домейна Portokali.bg и всички негови поддомейни

– Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

– Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, намерението си за закупуване на Стоки и/или Услуги от Сайта.

– Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

– Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

– Съдържание – цялата информация на Сайта, както и съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача или от страна на Продавача към Купувача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства. Съдържание е и всяка информация, свързана със Стоките и/или Услугите.

Общи условия

1. АВТОРСКИ ПРАВА:

1.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и/или мултимедийно съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Portokali.bg.
1.2. Portokali.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрaзен начин.
1.3. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
1.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в общите условия.
1.5. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Portokali.bg.

2. ЛИЧНИ ДАННИ:

2.1. Законът за защита на личните данни гарантира достъпа на Потребителя до въведените от него Лични данни. Потребителят има право по всяко време да променя предоставените от него Лични данни, използвани в Сайта. Всички предоставени от Потребителя данни и други Данни, ползвани за неговата идентификация, при ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват единствено с цел предоставяне на продуктите и/или услугите, поместени в електронния магазин.
2.2. Съгласно всички изисквания, закони и регламенти, относно защита на личните данни са разработени и се спазват правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на Клиентите и определени в отделен документ – ˮ Политика за Поверителност”

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

3.1. Общите условия са задължителни за всички потребители на сайта.
3.2. Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
3.3. Общите условия, както и общите условия на отделни кампании, промоции, игри, промокодове, ваучери, програми за лоялност, други програми или общи условия по други активности могат да бъдат променени едностранно от Portokali.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти. Клиентът има задължение да прави справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
3.4. Portokali.bg запазва правото си да прави промени по описанията, техническите характеристики, цените и цялата продуктова информация, публикувана на сайта, по всяко време и без предупреждение. 
3.5. Характеристиките на продуктите и услугите, описани в сайта, са обвързващи или предоставени от доставчици/производители и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. Portokali.bg не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в сайта.
3.6. Всички цени на продуктите и услугите, описани в сайта, могат да бъдат коригирани по всяко време, без това да изисква допълнително уведомяване на потребителите. Portokali.bg не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в сайта.
3.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни и обявени в лева (BGN).
3.8. Характеристиките на всеки продукт и всяка услуга са упоменати в описанието им.
3.9. Възможно е изображения и снимки на продукти да бъдат примерни и илюстративни, като да не изобразяват конкретна предлагана бройка. Те имат за цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. При възникнали несъответствия от този характер, Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност от Продавача.
3.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано.
3.11. Посочените отстъпки за конкретна промоция НЕ могат да се комбинират с други отстъпки и промоции.
3.12. Portokali.bg запазва правото си да прекрати, промени, разшири или да преустанови за постоянно, по всяко време, всяка една промоция.
3.13. Сайтът може да съдържа препратки към други сайтове. Те са поместени за удобство на потребителите. Portokali.bg няма отношение и не носи отговорност за съдържанието им. Препратки към Portokali.bg могат да се правят единствено след изричното съгласуване на това с наш представител чрез посочената контактна информация. 
3.14. Всеки потребител на електронен магазин има правото да използва интернет платформата за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) или да се обърне към КЗП на адрес kzp.bg.
3.15. Отговорността на Portokali.bg за предоставените стоки и/или услуги се ограничава до действията, свързани с тяхната доставка и упоменатите Гаранционни условия. Сайтът по никакъв начин не носи отговорност за щети от пропуснати ползи от ползване на закупен продукт.  
3.16. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в сайта. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
3.17. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна.

4. КОМУНИКАЦИЯ:

4.1. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси и телефонни номера.
4.2. Потребителите имат право да оставят мнение за закупените от тях продукти и за обслужването, което са получили, ползвайки възможностите на Сайта. Сайтът по никакъв начин не носи отговорност за публикуваната от Потребителя информация.
4.3. Относно жалби и оплаквания свързани със закупената стоката и/или услуга, Купувачите имат на разположение формуляра за контакти на Сайта.

5. ПОРЪЧКА:

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът заявява желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2. Продавачът изпраща уведомление за регистриране на Поръчката в системата му. Това регистриране не е задължително да има смисъл на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.
5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление от Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
5.5. Portokali.bg запaзва правото си да откаже изпълнението на поръчка(анулиране) или да ограничи достъп на Клиент до реализиране на поръчка и други, без необходимост от допълнителни разяснения към Клиента, като единствено се задължава да уведоми клиента. Portokali.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност. Клиентът няма право да търси обезщетение за анулиране на поръчка.
5.6. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
5.7. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
5.8. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка.
5.9. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото законодателство.
5.10. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
5.11. При заплащане в брой или чрез наложен платеж, фактура се издава само ако Клиентът изрично е поискал такава. Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента. В случай, че тези платежни документи не са пристигнали с пратката, уведомете ни по имейл до 48 часа.
5.12. Клиентът е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

6. ДОСТАВКА:

6.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма, в зависимост от избора на Клиента.
6.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас и ние ще Ви го осигурим възможно най-бързо.
6.3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
6.4. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.
6.5. Приемо-предавателният протокол служи за документиране на фактическото приемане и предаване на стоки, което в някои случаи се извършва в различен момент от момента на плащане или издаването на фактура.
6.6. Цената на доставката се поема от Купувача спрямо използваната куриерска услуга във всички случаи, с изключение на изрично посочените, в които тя е безплатна.

6.7. При изпращане на пратката доставчикът( търговецът) включва задължително опция –преглед и тест при получаване на пратката от страна на клиента. При прегледа се установява, че:

 • Получените стоки отговарят по количество на поръчаните такива.
 • Получените стоки отговарят на изискваното качество и ненарушен външен вид.
 • С подписване на товарителницата от получателя се удостоверява и доказва, че са предадени поръчаните стоки, клиента ги е проверил и одобрил.
 • Ако клиента откаже да се възползва от опцията преглед и тест, но приеме пратката, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията.

6.8. Поръчки на стойност над 350лв. ще бъдат с безплатна доставка за клиентите. Поръчките с безплатна доставка ще бъдат доставяни чрез куриерска фирма по желание на Продавача, като това ще бъде допълнително упоменато на клиента.
6.9. Поръчки на стойност под 350лв. ще бъдат с платена доставка за клиентите, стойността на доставката зависи от теглото и обема на поръчаните стоки и е индивидуално определена. Стойността на куриерската услуга ще бъде допълнително и предварително упомената и/или обявена на клиента, особено ако той предварително заяви за това. Стойността на доставката при поръчки под 350лв. може да бъде и фиксирана (напр.: 7.99лв или друга), като това отново ще бъде допълнително обявено на клиента или посочено на сайта преди извършването на поръчката.Стойността на доставката се заплаща заедно със сумата на поръчката, като нейната стойност се добавя към стойността на наложения платеж.
6.10.Поръчки, доставяни чрез куриер, на стойност под 20лв (без цената за доставка) няма да бъдат обработвани и приемани. При взимане на стоките от място няма минимална стойност на поръчка.
6.11. Приемането на стоката в момента на доставка без забележки от Потребителя се счита за приета и одобрена.  Рекламации за повреди, причинени от транспортирането или други външни видими недостатъци, установени след като стоката е приета без забележки от Потребителя, ще се приемат за неоснователни и няма да бъдат удовлетворени.
6.12.Всички поръчки се потвърждават преди изпращането им по куриер. При невъзможност за потвърждение дължащо се на грешка в предоставените данни или друго, същите не се изпращат.

7. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ:

7.1. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
7.2. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продуктите в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача.
7.3. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата, получена от Клиента, в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки.

7.4. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че ще загуби правото си на отказ.
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от външни колебания, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиена, защита на здравето или при смесването им с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.
 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан софтуер(програми/игри и други), които са разпечатани след доставката.
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

8.ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ И РЕМОНТ:

8.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на Продавача.
8.2. Гаранционните сертификати ще се изпращат на Клиента на хартиен носител заедно с поръчания продукт или в електронен формат на посочения от Клиента и-мейл адрес.
8.3. Купувачът е длъжен да предостави точна информация преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще я използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.
8.4. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.
8.5. В случай, че Купувачът не уведоми Portokali.bg за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.
8.6. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.
8.7. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на обстоятелства, които са извън контрола на Продавача.
8.8. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

Общи условия
Общи условия
Общи условия
0
 • Минималната стойност за поръчка е 20.00 лв.
0
Количка
Количката е празна!
preloader